Продуктивна дебата на првиот состанок за планот за Западен Балкан од шест милијарди евра
Македонија

Продуктивна дебата на првиот состанок за планот за Западен Балкан од шест милијарди евра

Планот треба да ги удвои економиите на земјите од регионот, така што од моменталните шест илјади евра просечен БДП по жител, за десет години да биде 12 илјади евра.

17.11.2023

Автор: Bloomberg Adria